กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
ผลิตภัณฑ์ตำบล.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.27.162  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ขอเชิญชาวตำบลเมืองลีง ร่วมโครงการปลูกเพาะรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานภูมิธารา บ้านทุ่งนาค ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
     
  โครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560   รถพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  
  โครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560   รถพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  
             
  งานวันผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง 13 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2560 หลักสูตรการถักเปลจากเศษผ้า 27-28 เมษายน 2560   โครงการอบต.เมืองลีงสัญจรร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
  งานวันผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง 13 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2560 หลักสูตรการถักเปลจากเศษผ้า 27-28 เมษายน 2560   โครงการอบต.เมืองลีงสัญจรร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
[ 14-07-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปร ...   doc120170714021913.pdf 
[ 14-07-2560] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถน ...   doc120170713220302.pdf 
[ 15-05-2560] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาโครงการซ่อมแซมระบบปร ...   doc120170514210706.pdf doc220170514210706.pdf 
[ 11-05-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาโครงการก่อสร้างลานคอน ...   doc120170510210346.pdf doc220170510210346.pdf 
[ 11-05-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาโครงการจ้างเหมาปรับปร ...   doc120170510210225.pdf doc220170510210225.pdf 
[ 29-06-2560] หมายเลขโทรศัพท์ภายใน   doc120170629221046.docx 
[ 29-06-2560] ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ 2560   doc120170629214245.jpg 
[ 14-07-2559] ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติ   doc120160714032938. 
[ 07-07-2559] ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559   doc120170707011125.pdf 
[ 27-06-2559] การลงทะเบียนการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด   doc120160627150455.pdf 
   
[ 28-04-2560] ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหร ...   doc120170501215304.pdf 
[ 04-12-2558] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคร ...   doc120151204035041.pdf 
[ 30-10-2558] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558   doc120160312055246.pdf 
[ 28-09-2558] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และรายซื่อผู้ซื้อซอง ตามโครงการก่อสร ...   doc120160315085948.pdf 
[ 28-09-2558] ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และรายซื่อผู้ซื้อซองโครงการขุดบ่อน้ำ ...   doc120160315044347.pdf 
   
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู ...  
ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง  
   
  [ 21-07-2560 ]การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) 
  [ 21-07-2560 ]หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  [ 21-07-2560 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-07-2560 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 20-07-2560 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560
 
 [ 21-07-2560 ]การจัดทำแผนอัตรา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของ อปท.[[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
 [ 21-07-2560 ]ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 
 [ 21-07-2560 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 21-07-2560 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 21-07-2560 ]การขยายเวลามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 ( โทร 0-4457-6105 , โทรสาร 0-4457-6105 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615