กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
ผลิตภัณฑ์ตำบล.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คู่มือสำหรับประชาชน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.246.116  
   
 
   
ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2500 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2501 ติดต่อลงทะเบียนผู้สูงอายุ ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
 
     
  ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561  
  ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561  
             
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 14   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.๒๕60  
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 14   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.๒๕60  
[ 03-11-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก ...   doc120171102231129.pdf 
[ 14-10-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง ...   doc120171014224223.pdf 
[ 14-07-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปร ...   doc120170714021913.pdf 
[ 14-07-2560] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถน ...   doc120170713220302.pdf 
[ 15-05-2560] ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ราคากลางตกลงราคาโครงการซ่อมแซมระบบปร ...   doc120170514210706.pdf doc220170514210706.pdf 
[ 25-10-2560] ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพฯ   doc120171025032611.jpg doc220171025032611.jpg 
[ 26-07-2560] ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ...  
[ 29-06-2560] หมายเลขโทรศัพท์ภายใน   doc120170629221046.docx 
[ 29-06-2560] ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ 2560   doc120170629214245.jpg 
[ 14-07-2559] ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติ   doc120160714032938. 
   
[ 03-11-2560] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก ...   doc120171102231253.pdf 
[ 14-10-2560] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120171014224010.pdf 
[ 28-04-2560] ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหร ...   doc120170501215304.pdf 
[ 04-12-2558] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โคร ...   doc120151204035041.pdf 
[ 30-10-2558] แผนปฏิบัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558   doc120160312055246.pdf 
   
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก หมู ...  
ผลิตภัณฑ์บ้านเชียงสง  
   
  [ 20-11-2560 ]แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-11-2560 ]การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 20-11-2560 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560
  [ 20-11-2560 ]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
  [ 17-11-2560 ]ระบุพิกัดในระบบ latitude/longitude ของบ่อกำจัดขยะเจ้าภาพ Cluster 
 
 [ 20-11-2560 ]ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระกิ่งพระพุทธโสธรฯ(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ. ทม.สร.) 
 [ 17-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ สู่ สถ.๔.๐ ประจำปี ๖๑ (นายอำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม และสังขะ) 
 [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 
 [ 17-11-2560 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 
 [ 16-11-2560 ]การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180 ( โทร 0-4457-6105 , โทรสาร 0-4457-6105 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615